Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Så er det tid til generalforsamling.
Den løber af staben: Onsdag d. 1. april 2015 i klubhuset.

Kl 18.00 Spisning – Kl 19.00 Generalforsamling

HUSK du skal have betalt kontingent for 2015 for at kunne stemme.

Indkomne forslag:

Forslag vedr. kontingent til nye medlemmer (PDF)
Forslag vedr. kontingent til grupper af medlemmer (PDF)

 

Der indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Diverse udvalg aflægger beretning
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollanter
– Trine er på valg
– Trine genopstiller
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Afsnittet i vedtægterne om generalforsamlingen kan læses her:
§ 5 Generalforsamling:
Stk. 1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske skriftligt til alle medlemmer, min. 1 måneds varsel.
Stk. 3. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 17.3.2015, og offentliggøres på klubbens hjemmeside samt opslagstavlen i klubben.
Stk. 4. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
Stk. 5. Støttemedlemmer har ingen stemmeret.
Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt 1 medlem ønsker dette.
Stk. 8. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 9. Alle øvrige sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 10. (ovenstående dagsorden)

Venlig hilsen bestyrelsen
Trine Jørgensen, Formand
Søren Duelund Sørensen, Kasserer
Andreas Blom
Jens Hvalsøe
Bent Krogh Mikkelsen

Comments are closed