Vedtægter

§ 1 – Identitet:

Klubben er stiftet den 18. august 1999.

Klubbens navn er ”Skanderborg Mc Klub” og er hjemmehørende i Skanderborg kommune.

§ 2 – Formål:

Klubbens formål er at give folk, der interesserer sig for motorcykler, mulighed for at tage del i et fællesskab og sammenhold omkring motorcykler samt at få mulighed for at udveksle erfaringer omkring vedligeholdelse af motorcykler. Endvidere er det klubbens formål at arrangere fælles motorcykeloplevelser for medlemmerne, herunder ture, undervisning og socialt samvær. Klubben vil altid bestræbe sig på at fremvise et godt eksempel på motorcyklister og derved opretholde et godt forhold til samt fremme forståelsen for motorcyklister i den øvrige befolkning.

§ 3 – Medlemsskab:

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der har motorcykel og gyldigt kørekort til MC. Kommende medlemmer af klubben skal i starten vise interesse for klubben samt deltage i klubaftener og andre klubaktiviteter i rimeligt omfang. Efter en periode tager bestyrelsen beslutning om optagelse af det nye medlem. Der betales intet kontingent i prøveperioden, men ved optagelse betales fuldt kontingent. Hvis indmeldelsen sker midt på året eller i efteråret betales ½ kontingent for indmeldelsesåret.

Stk. 2. Øvrige Mc-interesserede kan optages som støttemedlemmer.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke kan indordne sig under klubbens regler, kan bestyrelsen bestemme, om vedkommende skal fratages medlemsskabet.

Stk. 4. Medlemmer må ikke bære klubrygmærke.

§ 4 – Kontingent:

Stk. 1. Næste års kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling. Kontingentet betales ved indmeldelse, og derefter helårligt.

Medlemmer betaler fuldt kontingent, mens støttemedlemmer betaler 1/2 kontingent.

Stk 2. Nye medlemmer betaler kr. 250 i kontingent det første år, uanset tidspunkt for indmeldelse. Nye medlemmer defineres som en person der ikke har været medlem af Skanderborg MC Klub de foregående tre sæsoner.

Stk. 3. Valgte bestyrelsesmedlemmer sidder kontingentfri i valgperioden.

Stk. 4. Restancer udover 4 uger medfører automatisk udmeldelse.

Stk. 5. Genindmeldelse kan først ske, når restancen er betalt.

§ 5 – Generalforsamling:

Stk. 1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 3. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på klubbens hjemmeside samt opslagstavlen i klubben.

Stk. 4. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

Stk. 5. Støttemedlemmer har ingen stemmeret.

Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt 1 medlem ønsker dette.

Stk. 8. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 9. Alle øvrige sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 10. Der indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formanden aflægger beretning.

4. Diverse udvalg aflægger beretning.

5. Kasseren aflægger regnskab.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollanter. (se §7)

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt

Stk. 11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 2/3 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom.

Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet er stillet og indvarsles som ordinær generalforsamling.

§ 6 – Tegningsregler:

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort/hævekort og netbank til foreningens konti hver for sig.

§ 7 – Ledelse:

Stk. 1. På generalforsamlingen vælges formand, kasserer samt 3 menige bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen, første regnskabsår vælges dog 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Formand og kasserer vælges forskudt af hinanden.

Stk. 2. Der vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 3. Der vælges endvidere 2 bilagskontrollanter.

Stk. 4. Kun medlemmer, der er tilstede ved generalforsamlingen, eller har givet skriftligt tilsagn forinden, kan vælges til bestyrelsen.

Stk 5. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

§ 8 – Regnskab:

Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 18. august 1999 til 31/12 2000.

§ 9 – Opløsning:

Stk. 1. Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen skal træffes på samme måde som ved vedtægtsændringer.

Stk. 2. Såfremt klubben oplyses, skal midlerne tilfalde et folkeoplysende, socialt, eller kulturelt formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelser – eventuelt formidlet gennem kommunen.

Vedtaget december 2022

Opdateret december 2022

Comments are closed