Referat fra generalforsamling 2024

Referat for generalforsamling i Skanderborg MC Klub 24. april kl. 19.00 i klubhuset.

Referent: Trine Jørgensen

1. Valg af dirigent
Palle blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Valg af referent
Trine blev referent

3. Formanden aflægger beretning
Trine aflagde beretning for 2023 (vedlagt), samt et tak til Sven, som træder ud af bestyrelsen, for deltagelse i de seneste år. Der var ingen kommentarer til beretningen og den blev godkendt uden anmærkninger.

Formandens beretning 2023:
Så gik første år med mig som formand, det blev lidt stille fra min side, men heldigvis har der været andre der har taget initiativ til køreture og arbejdsdage ved klubhuset.

Økonomien har kørt som forventet, her har ikke været de store udsving, det kommer Henrik omkring, når han fremlægger regnskabet.

Sæson 23 var præget af ad hoc onsdags og søndagsture, mange tak til jer der tager turen forrest, og selvfølgelig til alle der bakker op.

Turen til Harzen var efter samme opskrift som mange år tidligere, igen en succes med fuldt booket hotel og gensyn med mange kendte veje, i fint vejr. Det var dog meget synligt at landskabet ændrer sig, efter alle de syge grantræer er blevet fældet, så lidt nyt sker der, forhåbent bliver det grønt og frodigt igen.

I august have vi en hygge grill aften, hvor flere havde taget familien med, det var virkelig hyggeligt, og dejligt at så mange bakkede op.

Senere blev vejret bare vådt, og koldt, så det endte med, at suppeturen blev afløst af en suppehyggeaften, hvilket også var en succes med god opbakning.

Julefrokosten brød heller ikke med traditionerne, god mad, snaps fra Kaj og kolde øl.

For at alt dette kan lade sig gøre, er det jo vigtigt at vi har vores dejlige klubhus. Og igen i år har Steen taget teten på restaureringen. Det har stået på udendørs opgaver med beklædning, maling, nyt skur, brændeskur og trailerly. Tusind tak til Steen for hovedrollen, og til alle som har bidraget til at det kan lykkes at bevare vores klubhus.

4. Diverse udvalg aflægger beretning
Steen berettede fra husrenoveringsudvalg. I 2023 er vi stort set blevet færdige med den udvendige renovering af vores hus. Der mangler lidt på terrassetaget og skotrenden på huset mellem de to vogne, der er utæt, det skal laves når det engang bliver tørvejr.

5. Kassereren aflægger regnskab
Henrik gennemgik regnskabet (vedlagt). Vi bruger ca. 15.000 om året på at drive vores klubhus, og med 33 betalende medlemmer i 2023, har der været overskud på ca. 10.700.
Vi har brugt ca. 62.500 i alt de seneste år på renovering af klubhuset.

I klubbens vedtægter står at indbetaling af kontingent skal ske senest 15. marts.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 1.000,- om året. Det blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollanter

Henrik og Sven er på valg til bestyrelsen, Henrik genopstiller, Sven genopstiller ikke
Henrik blev genvalgt. Tusind tak til Sven for at bidrage til bestyrelsesarbejdet, Morten Schram blev valgt ind.

Valg af suppleanter, pt Preben og Morten
Preben blev genvalgt, og Ulrik Høj blev valgt i stedet for Morten

Valg af bilagskontrollanter, pt Karsten og Jonas
Karsten er meldt ud af klubben, så Jan Hedegård blev valgt i stedet, Jonas blev genvalgt

8. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Eventuelt
En snak om renoveringen, Steen samler en lille flok og får et overblik over økonomien i at renovere den lange vogn med bar, toilet og køkken indvendigt.

Skanderborg MC Klub har 25 års jubilæum i år. Sæt et STORT kryds i kalenderen den 17. august, der er fejring og fest.

Comments are closed